مسئولين کنگره

دکتر پیام محبی (رئیس جامعه دامپزشکان ایران و رییس کنگره)
دکتر شاپوررضا شجاعی (دانشیار دانشگاه و دبیرعلمی کنگره)
دکتر امیرعلی امیری (نائب رئیس جامعه دامپزشکان ایران و دبیر اجرایی کنگره)