درباره کنگره

بیستمین کنگرهی دامپزشکی ایران همچون سالهای گذشته توسط جامعه دامپزشکان ایران و با همکاری و مشارکت سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکدههای دامپزشکی دانشگاههای دولتی و آزاد اسلامی، مؤسسات و انستیتوهای تحقیقاتی و سایر تشکلهای حرفهای، تولیدی و خدماتی دامپزشکی برگزار خواهد شد.

این دوره از کنگره با هدف گسترش سطح دانش در حوزه علوم دامپزشکی، ارائه آخرین دستاوردهای جدید علمی، توسعه همکاریهای صنفی و افزایش مهارتهای تخصصی؛ به عنوان بزرگترین رخداد علمی دامپزشکی کشور برگزار خواهد شد، نقطه قوت و تمایز بیستمین دوره کنگره دامپزشکی ایران، برپایی اولین نمایشگاه بینالمللی ایران وت در فضایی بسیار گسترده است.این نمایشگاه به منظور ارائه ظرفیتها و توانمندیهای صنعت دامپزشکی کشور، فراهم سازی فضای گفت و گو، ارتباط چهره به چهره با شرکتهای فعال داخلی و خارجی در بخشهای متنوع دامپزشکی و کمک به توسعه اقتصاد دامپزشکی برگزار خواهد شد.