محورهای کنگره

 
 
 • بیماری های عفونی دامهای بزرگ
 • اورژانس های دامپزشکی
 • بیماری های عفونی پرندگان صنعتی و زینتی
 • تشخیص های آزمایشگاهی در دامپزشکی
 • بیماری های عفونی حیوانات خانگی
 • بهداشت و بیماری های زنبورعسل و حشرات مفید
 • بیماری های جانوران حیات وحش
 • بهداشت خوراک و تغذیه مدرن در دامپزشکی
 • پاتوبیولوژی بیماری های دام، طیور، آبزیان و حیات وحش
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی با منشاء دامی
 • جراحی، هوشبری و تصویربرداری تشخیصی در دامپزشکی
 • علوم پایه در دامپزشکی
 • بیماری های متابولیک و غیر عفونی در دام های بزرگ
 • بیماری های زئونوتیک
 • بیماری های متابولیک و غیر عفونی در حیوانات خانگی
 • بهداشت و بیماری های آبزیان پرورشی و زینتی
 • بیماری های تغذیه ای، متابولیک و غیر عفونی در پرندگان
 • اشتغال ،کارآفرینی و رسانه در دامپزشکی
 • گیاهان دارویی در طب حیوانات
 • آسیب شناسی وضعیت آموزش و حرفه دامپزشکی در ایران
 • علوم دارویی، واکسن و فراورده های بیولوژیک در دامپزشکی
 • و سایر موضوعات دامپزشکی